Algemene voorwaarden Right Time

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht - al dan niet tot stand gekomen via de website www.righttime.nl - tot het vervaardigen en leveren van diverse (bedrukte) zaken van G. Jonkeren h.o.d.n. Right Time Private Label, gevestigd te Hardenberg, hierna te noemen “Right Time”.

2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Right Time, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Right Time en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, schetsen, ontwerpen, logo’s, foto’s e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Right Time en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

8. Onder “zaken” wordt verstaan: door Right Time te vervaardigen en leveren flesjes, bidons, blikjes, bekers e.d. met eventuele inhoud (vruchtensappen, water e.d.), inclusief een - naar wensen van de wederpartij - vervaardigd(e) etiket of opdruk.

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.


Artikel 2: Aanbod


1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Right Time mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht Right Time niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Right Time de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.

5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Getoonde en/of verstrekte modellen/voorbeelden van de zaken evenals opgaven van kleuren, materialen, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op website van Right Time zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De verstrekte modellen/voorbeelden blijven eigendom van Right Time en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Right Time geretourneerd.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten


1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Right Time heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Right Time schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Right Time is pas gebonden aan:

a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Right Time - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.


Artikel 4: Koop op afstand - uitsluiting bedenktijd en ontbindingsrecht


1. Indien de consument een bestelling plaatst/opdracht geeft via de website www.righttime.nl, kan de consument kan zich niet beroepen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het daaraan gekoppelde ontbindingsrecht zoals opgenomen in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek. Right Time sluit deze bedenktijd en het ontbindingsrecht uitdrukkelijk uit voor zaken die de consument via deze website bestelt. Reden hiervoor is het feit dat Right Time de zaken naar specifieke wensen van de consument vervaardigt en Right Time te allen tijde eerst een (digitale) proefdruk ter goedkeuring voorlegt alvorens definitief te leveren.

2. Indien de consument de geleverde zaken wil retourneren omdat deze niet voldoen aan hetgeen partijen hiervoor zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.


Artikel 5: Prijzen


1. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2. Bij spoedopdrachten mag Right Time een toeslag berekenen.

3. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Right Time (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag Right Time de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

      b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Right Time er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

4. Bij duurovereenkomsten mag Right Time jaarlijks een reguliere prijsverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. Right Time informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijsverhoging.


Artikel 6: Inschakeling derden


Als Right Time dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.


Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij


1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals foto’s, logo’s, 

(PMS-)kleuren, lettertypes en eventuele voorbeelden van eerder drukwerk, tijdig en op de door Right Time gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;

b. eventuele aan Right Time te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Right Time voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Right Time de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Right Time niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Right Time niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 8: Vertrouwelijke informatie


1. Right Time houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. Right Time verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Right Time neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Right Time als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.


Artikel 9: Risico van opslag informatie


1. Right Time bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Right Time neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt Right Time de informatie conform deze wet en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.

2. Right Time is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van voornoemde informatie - al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Right Time of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan Right Time verstrekte informatie.


Artikel 10: Levering, leveringstermijnen


1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij dit uit de aard van de opdracht voortvloeit of partijen anders overeenkomen. Indien Right Time zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. Right Time mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.

3. Het kan voorkomen dat in het productieproces meer dan het door de wederpartij bestelde aantal van de te leveren zaken geproduceerd wordt. Indien dit het geval is, is een overlevering van maximaal 10% van het door de wederpartij bestelde aantal toegestaan. De wederpartij is gehouden deze extra aantallen tot genoemd maximum eveneens af te nemen.

4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/het magazijn van Right Time verlaten of Right Time aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Right Time te bepalen wijze. Right Time is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Right Time voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Right Time de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Right Time dan binnen een door Right Time gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.

8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Right Time mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken/vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele 

(opslag-)kosten, schade en winstderving van Right Time en/of het recht van Right Time alsnog nakoming te vorderen niet aan.


Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst


1. Indien de aanvang, voortgang of afronding van de levering wordt vertraagd doordat:

a. Right Time niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Right Time niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Right Time recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Right Time de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Right Time wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven/gewenste bedruktechnieken, kleurcombinaties e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor de prestatie van Right Time en hij hiermee bekend is of kan zijn.

4. Right Time informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen en termijnen:

a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de verstrekte opdracht;

b. indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Right Time eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Right Time in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden/leveringen.

5. Meerwerk moet schriftelijk tussen Right Time en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Right Time mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.

6. Alvorens tot productie over te gaan van de te leveren zaken, verstrekt Right Time aan de wederpartij een digitale proefdruk. De wederpartij controleert deze drukproef en ieder concept document dat Right Time aan hem voorlegt zorgvuldig en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Right Time kenbaar. Indien nodig, maakt Right Time een nieuwe proefdruk/past hij het concept aan en legt deze/dit nogmaals ter goedkeuring voor. Right Time kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent.

7. Indien Right Time al goedgekeurde proefdrukken/documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Right Time de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.


Artikel 12: Emballage


Indien bij de levering van de zaken emballage aan de orde is, betreft dit voor eenmalig gebruik bestemde emballage. Right Time mag deze emballage bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn voor rekening van de wederpartij.


Artikel 13: Klachten


1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen van de overeengekomen specificaties e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Right Time. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten over de geleverde zaken - waaronder klachten over de eventuele inhoud van de zaken - meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn respectievelijk de toepasselijke houdbaarheidstermijn - schriftelijk aan Right Time. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Indien geen houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de - in de branche voor de desbetreffende zaken - gebruikelijke houdbaarheidstermijn.

3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

6. De wederpartij stelt Right Time in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

7. Retourzending vindt plaats op een door Right Time te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

8. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. geringe kleurafwijkingen van de door de wederpartij aan Right Time doorgegeven, gewenste (PMS)kleuren. Deze geringe afwijkingen kunnen voortkomen uit het feit dat er sprake is van digitaal drukwerk;

b. geur- en smaakverschillen in de inhoud van de zaken al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur;

c. fouten in al goedgekeurde documenten/proefdrukken;

d. zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn aangepast/bewerkt.


Artikel 14: Garanties


1. Right Time voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. Right Time staat gedurende de garantie- of houdbaarheidtermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Right Time zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de gebruikte materialen/ingrediënten of inhoud door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Right Time informeert de wederpartij hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Right Time alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties zorgt Right Time - naar zijn keuze - kosteloos herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de geleverde zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Right Time. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.


Artikel 15: Aansprakelijkheid


1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Right Time gegeven garanties of gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen aanvaardt Right Time geen enkele aansprakelijkheid.

2. Right Time is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Right Time aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Right Time gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Right Time hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Right Time is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op toepasselijke garanties of houdbaarheid - indien de schade is ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Right Time verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;

c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Right Time verstrekte informatie;

d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Right Time adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. of doordat door/namens de wederpartij wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Right Time.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Right Time voor eventuele aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Right Time of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Right Time de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.


Artikel 16: Betaling


1. Right Time mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Right Time een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Right Time bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. Right Time geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Right Time de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Right Time de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Right Time eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengt Right Time eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij mag de vorderingen van Right Time niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Right Time heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.


Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud


1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Right Time totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

4. De wederpartij informeert Right Time direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Right Time.

6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Right Time op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Right Time een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Right Time en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Right Time op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.


Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten


1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft Right Time de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken en documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Right Time voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Right Time geleverde of vervaardigde:

a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen;

b. zaken niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder de voorafgaande toestemming van Right Time.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Right Time verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Right Time door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.


Artikel 19: Retentierecht


1. Right Time mag het verstrekken/de teruggave van door hem voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten - die hij in het kader van de opdracht onder zich heeft - opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van die opdracht heeft betaald.

2. Right Time is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.


Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.


1. Right Time mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 21: Overmacht


1. Bij overmacht van de wederpartij of Right Time, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van Right Time wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Right Time, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Right Time: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Right Time of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Right Time tot aan dat moment nakomen.


Artikel 22: Annulering, opschorting


1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Right Time van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Right Time en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2. De wederpartij vrijwaart Right Time voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

3. Right Time mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag Right Time deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Right Time zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.

5. Kosten die voor Right Time voortvloeien uit het hervatten van de leveringen, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Right Time de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.


Artikel 23: Toepasselijk recht, bevoegde rechter


1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Right Time, maar Right Time behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Ongeacht de keuze van Right Time, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Right Time.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Right Time er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 12 september 2017